Terugblik op ontwikkelgesprekken met scholen

9 sep 2020 — Het ontwikkelteam CmK 2021-2024 voert gesprekken met scholen om input te verzamelen voor de Zeeuwse aanpak voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Een korte terugblik op de eerste gesprekken.

Cultuuronderwijs

In de maanden juni en juli zijn en begin september worden ontwikkelgesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van scholen in de Oosterschelderegio, op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de gesprekken staan de ambities en ondersteuningsbehoeften van de scholen voor de komende jaren centraal en bespreken we doelstellingen van de vier nieuwe jaren Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). 

Een terugblik op de eerste gesprekken

CmK gaat om de verduurzaming van cultuureducatie in het onderwijs. In dat kader pleiten de deelnemers aan de gesprekken voor meer verankering van cultuureducatie in het schoolplan. De scholen constateren dat cultuuronderwijs nu nog vaak een zaak van individuele (vak)leerkrachten is, maar vinden dat het ook draagvlak moet hebben op directie- en bestuursniveau. Ook blijkt uit de gesprekken dat kennis en inspiratie van belang worden geacht. Kennis over ‘cultuur als vaste waarde in het onderwijs’. Dus een onderwijskundige visie op het belang van cultuureducatie. En meer integrale aanpak en een plek ervan in het nieuwe onderwijscurriculum.

"Elke school een icc'er"

Nadrukkelijk wordt de beschikbare capaciteit in het onderwijs genoemd. Zijn er meer vakleerkrachten vanuit de culturele omgeving inzetbaar? Er wordt voor gepleit dat elke school een icc’er heeft. Zou dat ook iemand uit de culturele omgeving kunnen zijn? Hierover gaan we met Zeeuwse cultuurontwikkelaars en -aanbieders in gesprek. Ook wordt een aantal andere praktische belemmeringen benoemd en willen de scholen een laagdrempelige instap. 

Het ontwikkelteam werkt met de input van alle ontwikkelgesprekken aan de inhoud en vorm van het programma voor de periode 2021-2024. Daarover wordt op 13 oktober een terugkoppeling gegeven aan de scholen en cultuurprofessionals die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe regeling in Zeeland. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt.

Naar nieuwsoverzicht