Cultuureducatie met Kwaliteit 4

Op 16 juni 2023 kondigde staatssecretaris Uslu aan dat er een vervolg komt op Cultuureducatie met Kwaliteit, een landelijk programma dat al ruim tien jaar zorgt voor duurzame verankering van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. De nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK4) zal lopen van 2025 t/m 2028.

Gezamenlijke ontwikkeling projectplan CmK4 25-28 in Zeeland

De adviseurs van KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld, KEW Cultuureducatie en Cultuurkwadraat ontwikkelen een gezamenlijk CmK4 projectplan voor Zeeland. 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden hun input kunnen geven voor het Zeeuwse projectplan. Hiervoor worden regionaal door de adviseurs gesprekken gevoerd met het onderwijs, culturele veld en de kinderopvang. Cultuurkwadraat voert op provinciaal niveau gesprekken met stakeholders, onderwijskoepels, het mbo, hbo en zeeland-brede (culturele) organisaties.

Afbeelding
CmK 4, Zeeland, Cultuureducatie

"We werken verder aan wat al is bereikt met CmK en naar de curriculumvernieuwing in het onderwijs.

Samen met de culturele omgeving en van kinderopvang t/m het hbo." 

Heb je vragen over CmK4? Of heb je input voor ons plan?

Neem contact op met de adviseur bij jou in de regio:

KCE Oosterschelderegio: Hester Jenkins of Talitha van de Stolpe via info@centrumkce.nl
Toonbeeld: Marjolijn Polfliet, Olga Knetsch of Milou Simpelaar via cultuureducatie@toonbeeld.nl 
KEW Cultuureducatie: Melissa Vos via educatie@kewalcheren.nl

Of neem contact op met Cultuurkwadraat:
Tessa Sonnemans via t.sonnemans@cultuurkwadraat.nl of Steijn van den Berge via s.vandenberge@cultuurkwadraat.nl

Doelstellingen Cultuureducatie met Kwaliteit 4 2025-2028:

 • a. duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door samenwerking tussen het onderwijs, te weten het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs, met de culturele omgeving. Aansluiting bij de curriculumvernieuwingen binnen het leergebied Kunst en Cultuur is hierbij voorwaardelijk voor de duurzaamheid; en
 • b. het vergroten van de deskundigheid van zowel leerkrachten, docenten, culturele partners als penvoerders ten aanzien van cultuureducatie.

Facultatieve activiteiten:

 • a. Het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken;
 • b. Het verbinden van binnen- en buitenschools om daarmee de culturele omgeving dichter bij de leerling en student te brengen.
cultuurbus zeeland

Meerjarenregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Plan van aanpak CmK4 Zeeland 2025-2028

Penvoerder: Cultuurkwadraat

Uitvoeringspartners: KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld en KEW Cultuureducatie

Tijdspad

 • september 2023: FCP heeft de contouren van de conceptregeling bekend gemaakt 
 • oktober/december 2023: penvoerder maakt afspraken met Provincie Zeeland, 13 Zeeuwse gemeenten en onderwijskoepels / coöperaties.
 • oktober/november 2023: Bijeenkomst voor adviseurs, vraag ophalen bij doelgroepen en stakeholders. Eventueel regionaal sessies met onderwijs en culturele sector over terugblik CmK3 en vooruitblik CmK4. De sessies dienen als input voor het projectplan.
 •  1 december 2023: Definitieve regeling wordt gepubliceerd en opengesteld 
 • december 2023 – februari 2024: Er worden intentieverklaringen opgevraagd bij Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten
 • december 2023 – maart 2024: Schrijven van aanvraag en projectplan  
 • januari 2024: Bijeenkomst adviseurs: terugkoppeling doelgroepen, stakeholders, onderwijs en culturele sector > ontwikkeling startnotitie en projectplan.
 • februari 2024: Startnotitie CmK4 in Zeeland gereed
 • april 2024: definitief maken projectplan, adhesieverklaring en verdeling matching PZ en Zeeuwse gemeenten (matching met de rijksbijdrage)
 • 1 mei 2024: Indienen aanvraag en projectplan 
 • 1 juli 2024: Sluiting subsidiereling CmK4
 • 1 januari 2025: Startdatum CmK4 

Matchingsprogramma

CmK is een matchingsprogramma en daarmee een samenwerking van de 13 Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en bestaat sinds 2013. In Zeeland doen alle gemeenten en provincie mee aan de huidige CmK-periode. 

Het Rijk belegd de uitvoering van de regeling CmK bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Een aanvraag voor CmK4 kan gedaan worden door gemeenten vanaf 90.000 inwoners. Aangezien er geen gemeente in Zeeland hieraan voldoet, doet Cultuurkwadraat de aanvraag voor alle kleine- en middelgrote gemeenten. Hiervoor wordt een intentieverklaring bij Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten opgevraagd.