CmK3: Zeeuwse atelier voor de verwondering

Kunst en cultuur voor alle Zeeuwse leerlingen. Dat is waar Cultuurkwadraat, i.s.m. de regionale centra voor cultuureducatie in Zeeland, de komende vier jaar het onderwijs en culturele veld bij gaat ondersteunen. Want juist gedurende de schooljaren is het mogelijk kinderen in alle leeftijden ermee in contact te brengen. Via cultuureducatie die verwondert, de zintuigen stimuleert en de verbeeldingskracht activeert. Dankzij de derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zijn er voor alle scholen en kinderopvang, culturele instellingen en makers in Zeeland diverse manieren om via kunst en cultuur een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De meerwaarde van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Maak kennis met het programma Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering, waarmee iedereen die zich inzet voor leerlingen zich (verder) kan ontwikkelen tot een professional in cultuureducatie. 

Op deze pagina schetsen we de mogelijkheden van het vierjarige programma, dat in co-creatie met het onderwijs en het culturele veld tot stand is gekomen.

Je kunt ook onze flyer downloaden, deel deze flyer ook gerust met je collega's! 

Met trots kijken we terug op twee prachtige jaren van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in 2021 en 2022. We hebben vol passie gewerkt aan het 'Zeeuwse atelier voor de verwondering', met toenemende deelname vanuit onderwijs, kinderopvang en de culturele sector. Samen hebben we een blijvende stempel gedrukt op de culturele ontwikkeling van Zeeland en zijn vastbesloten om dit succesvolle pad voort te zetten. We hebben met plezier alle feiten en cijfers gebundeld, die laten zien welke impact we hebben gemaakt in 2021 en 2022. Bekijk hier de infographic. 

Afbeelding
Infographic CmK 2021 - 2022
Cultuurkwadraat, Cultuureducatie met Kwaliteit, Zeeland

Met CmK3 werken we in Zeeland aan:

 • de inzet van 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs;
 • het vergroten van de deskundigheid en het enthousiasmeren van iedereen die cultuuronderwijs verzorgt;
 • de overgang naar het nieuwe onderwijscurriculum;
 • kansengelijkheid;
 • meer samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving;
 • aansluiting van primair met voortgezet onderwijs;
 • verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie;
 • versterking van de cultuureducatie infrastructuur.

Wil je met jouw school aan de slag met cultuureducatie? Of ben je al bezig en wil je doorontwikkelen of uitbreiden? Sluit je dan aan bij Cultuureducatie met Kwaliteit.

Cultuurkwadraat, Ravensteinschool, Cultuureducatie met Kwaliteit

70% van het Zeeuwse primair onderwijs is vertrouwd met Cultuureducatie met Kwaliteit.

140 Zeeuwse scholen werken aan cultuureducatie met kwaliteit.

Inspiratiepagina: Cultuureducatie in Zeeland

CmK3: Zeeuws programma voor instappers en doorpakkers

Het programma Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor verwondering is laagdrempelig en flexibel, zodat iedereen kan instappen of doorpakken. Het biedt mogelijkheden voor openbare en bijzondere scholen in het primair en het voortgezet onderwijs, scholen die al langer bezig zijn met CmK en scholen die willen starten, culturele instellingen en makers, kinderopvang en instellingen waar toekomstige leraren en pedagogisch medewerkers worden opgeleid. 

Inspiratie en kennisdeling
Cultuurkwadraat organiseert de komende vier jaar regelmatig Zeeland-brede inspiratiebijeenkomsten voor iedereen die is geïnteresseerd in eigentijdse en betekenisvolle cultuureducatie. Op elk gewenst moment kan online inspiratie worden gevonden op de website van Cultuurkwadraat. De inspiratiepagina Cultuureducatie in Zeeland vullen we continu aan met goede inspirerende voorbeelden van leerlingactiviteiten en praktijkgerichte scholing.

Om de cultuureducatie infrastructuur in Zeeland te versterken ontwikkelen we samen met provinciale en regionale partners een provinciale Kenniskring. Samen met HZ University of Applied Sciences organiseren we ook in de derde CmK-periode professionele leergemeenschappen. In de PLG’s werken onderwijs- en cultuurprofessionals aan het samen delen, onderzoeken en verbeteren van cultuureducatie.

Adviestrajecten voor onderwijs en kinderopvang
Vanuit Cultuurkwadraat bieden we het onderwijs en de kinderopvang deskundige begeleiding door adviseurs. Cultuurkwadraat werkt hiervoor nauw samen met de centra voor cultuureducatie KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen en Toonbeeld. Zo is er voor elke school een adviseur in  de directe omgeving. Passend bij de vraag van de school, kinderdagverblijf, BSO en peutergroep kunnen zij adviseren, coachen of anderszins ondersteunen. Voor sommige trajecten is budget beschikbaar voor de scholing van leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Een traject in het onderwijs start met een intake door een adviseur van een regionaal centrum voor cultuureducatie. Met de directeur en de (interne) cultuurcoördinator wordt verkend hoe de school cultuureducatie aanpakt en wat de wensen voor de toekomst zijn. Als leidraad gebruiken we hierbij de landelijke digitale vragenlijst over cultuureducatie, EVI. Dit zelfontwikkelingsinstrument zetten we in de derde CmK-periode in bij alle scholen die meedoen. EVI brengt in beeld waar een school staat in de verankering van cultuureducatie.

Na de intake en een gesprek over de ambities van het school ontwikkelen we gezamenlijk een passende route voor ontwikkeling & samenwerking en/of deskundigheidsbevordering.

Eigen traject
Kiest de school voor ontwikkeling, dan zijn twee trajecten mogelijk:

 • een traject specifiek voor de school of scholenkoepel;
 • een traject samen met andere scholen.

Heeft een school een eigen ontwikkelvraag, dan adviseren we over de mogelijkheden die de Zeeuwse CmK-aanpak biedt. Een ontwikkelingstraject kan worden uitgewerkt en uitgevoerd in samenwerking met de culturele omgeving.

Voor scholen die aan de slag willen met onderzoekend en ontwerpend leren, starten we de C² ontwikkelateliers. In co-creatie met cultuurprofessionals maken leerkrachten en docenten innovatieve vormen van educatie op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek.

Voor scholen die aan de slag willen met onderzoekend en ontwerpend leren, starten we de C² ontwikkelateliers. In co-creatie met cultuurprofessionals maken leerkrachten en docenten innovatieve vormen van educatie op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek.

Deskundigheidsbevordering
Voor goede cultuureducatie zijn voldoende goed geschoolde leerkrachten, docenten en pedagogische medewerkers nodig. Ook educatieve medewerkers van culturele instellingen en zelfstandige cultuurprofessionals die actief zijn in de cultuureducatie moeten beschikken over voldoende basiskennis. In Zeeland zetten we daarom stevig in op deskundigheidsbevordering van al deze professionals.

Cultuurkwadraat, Zeeuwse atelier voor de verwondering, cultuureducatie met kwaliteit

Het Zeeuwse atelier voor de verwondering is speciaal voor: 

 • teams van basis- en middelbare scholen, speciaal onderwijs en mbo;
 • medewerkers in de kinderdagopvang;
 • educatoren van culturele instellingen en zelfstandige cultuurmakers;

die willen: 

 • ontwikkelen;
 • leren;
 • samenwerken;

op een manier die past bij de eigen:

 • visie en ambities;
 • kennis en vaardigheden;
 • mogelijkheden in beschikbare tijd en menskracht.

Bouw mee aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering

Cultuurkwadraat geeft van 2021 t/m 2024 uitvoering aan het programma Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor verwondering. 

Op deze pagina laten we aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe flexibel het programma is. Herken je een situatie en wil je meer weten over de mogelijkheden die er voor jouw school, jouw organisatie of voor jezelf zijn? Het is nu al mogelijk een gesprek aan te vragen met een adviseur van het regionale centrum voor cultuureducatie om te verkennen hoe jij mee kunt doen aan het Zeeuwse CmK-programma voor 2021-2024.

Scroll naar beneden voor de contactgegevens van de adviseur bij jou in de regio 

Evi, cultuureducatie met Kwaliteit, Cultuurkwadraat

Evi: hoe staat het met cultuuronderwijs op school?

Alle basisscholen die starten met CmK3 gaan aan het begin van het traject aan de slag met Evi. Maar wie of wat ís Evi? Sinds 2023 is Evi ook beschikbaar voor het voortgezet onderwijs.

Digitale tool

Evi is een gratis digitale tool waarmee een basisschool inzicht krijgt in waar die staat met kunst- en cultuuronderwijs, wat die verlangt voor de toekomst en hoe die dat kan aanpakken.

Hoe werkt het?

Evi is een vragenlijst over elk aspect van cultuureducatie op school. De vragen worden door de directeur en een teamlid, zoals de icc’er of een leerkracht, ingevuld. Hoe vaak worden vakleerkrachten ingezet? Staat er een visie op cultuureducatie op papier? Die vragen kwamen uiteraard al aan bod in intake- en ambitiegesprekken, maar nu kunnen de scholen meteen structuur aanbrengen in die informatie. Evi komt (twee)jaarlijks terug, zodat de school kan evalueren welke ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Dat scheelt tijd, schept helderheid en leidt tot praktische vervolgstappen.

Dossier

Een adviseur van Cultuurkwadraat staat de school bij in het proces. Na het invullen krijgt het team dat met Evi werkt meteen een dossier met een overzicht van de actuele plaats van cultuureducatie op alle vlakken, en krijgt die aanbevelingen op maat, tips en feedback. Uiteindelijk leidt dit allemaal tot nóg beter cultuuronderwijs op alle Zeeuwse basisscholen!

Wil je meer weten over Evi? Check de website, bekijk hier het filmpje of download de flyer: Flyer Evi. Uiteraard kun je ook contact opnemen met de adviseur in jouw regio.

Herken je één van deze situaties?

Wij (po/vo-school) geven al jaren handvaardigheid en tekenles maar willen de komende vier jaar meedoen met Cultuureducatie met Kwaliteit.

Dit kun je van ons verwachten

 1. Een informatie- of inspiratiebijeenkomst van 1,5 uur, bij voorkeur voor het hele team of voor directeur en icc’er. Tijdens deze bijeenkomst geeft een adviseur van Cultuurkwadraat uitleg en voorbeelden over de mogelijkheden voor het ontwikkelen en versterken van cultuuronderwijs.
 2. Een intakegesprek met directeur en icc’er van 2 uur om EVI 2.0 in te vullen. Evi 2.0 brengt in beeld waar je als school staat  en welke stappen er genomen kunnen worden.
 3. Een ambitiegesprek met directeur en icc’er van 3 uur. In een ambitiegesprek ga je onder begeleiding van een adviseur in gesprek over wat jullie willen bereiken met cultuuronderwijs op school. We inventariseren de mogelijkheden en kansen en formulieren drie kernachtige ambities voor cultuureducatie.
 4. Een passende route voor ontwikkeling, samenwerking en/of deskundigheidsbevordering. Aan de hand van de drie geformuleerde ambities bekijken we welke vervolgstap(pen) er gezet kunnen worden.
 • Geschatte doorlooptijd: 6 - 12 maanden
 • Gemiddelde tijdsinvestering:
  -          directeur en icc’er: 25 uur
  -          teamlid: 10 - 20 uur
 • Cultuurkwadraat zorgt voor deskundige advisering van een adviseur van een regionaal centrum voor cultuureducatie en voor extra cultuurbudget voor de school.

Wij willen graag aan de slag met een ontwikkelvraag gericht op een methodiek die aansluit bij ons eigen onderwijsprogramma. Deze ontwikkeling willen we uitwerken en uitvoeren samen met een culturele instelling of cultuurmaker.

Dit kun je van ons verwachten 

 1. Een informatie- of inspiratiebijeenkomst van 1,5 uur, bij voorkeur voor het hele team of voor directeur en icc’er. Tijdens deze bijeenkomst geeft een adviseur van Cultuurkwadraat uitleg en inspiratie over de mogelijkheden voor het ontwikkelen en versterken van cultuuronderwijs.
 2. Een intakegesprek met directeur en icc’er van 2 uur om EVI 2.0 in te vullen. Evi 2.0 brengt in beeld waar je als school staat  en welke stappen er genomen kunnen worden.
 3. Een ambitiegesprek met directeur en icc’er van 3 uur. In een ambitiegesprek ga je onder begeleiding van een adviseur in gesprek over wat jullie willen bereiken met cultuuronderwijs op school. We inventariseren de mogelijkheden en kansen en formulieren drie kernachtige ambities voor cultuureducatie.
 4. Een verkennend adviesgesprek over een traject specifiek voor jullie school of scholenkoepel. 

Op basis van je ontwikkelvraag kies je samen met je team, en eventueel ook al met de culturele partner, welke in vulling je aan het traject geeft.

De ervaringen en resultaten deel je met andere scholen binnen de Zeeuwse Kenniskring Cultuureducatie.  

 • Geschatte doorlooptijd: 6 - 12 maanden
 • Gemiddelde tijdsinvestering:
  -          directeur en icc’er: 25 uur
  -          teamlid: gemiddeld 10 - 20 uur
 • Cultuurkwadraat zorgt voor deskundige advisering van een adviseur van een regionaal centrum voor cultuureducatie en voor extra cultuurbudget voor de school.

Wij willen een eigen programma voor cultuuronderwijs ontwikkelen dat past bij onze visie en mogelijkheden en dat aansluit bij het primair onderwijs.

 Dit kun je van ons verwachten

 1. Een informatie- of inspiratiebijeenkomst van 1,5 uur, bij voorkeur voor het hele team of voor directeur en cultuurcoördinator. Tijdens deze bijeenkomst geeft een adviseur van Cultuurkwadraat uitleg en inspiratie over de mogelijkheden voor het ontwikkelen en versterken van cultuuronderwijs.
 2. Een intakegesprek met directeur en cultuurcoördinator van 2 uur om EVI 2.0 in te vullen. Evi 2.0 brengt in beeld waar je als school staat  en welke stappen er genomen kunnen worden.
 3. Een ambitiegesprek met directeur en cultuurcoördinator van 3 uur. In een ambitiegesprek ga je onder begeleiding van een adviseur in gesprek over wat jullie willen bereiken met cultuuronderwijs op school. We inventariseren de mogelijkheden en kansen en formulieren drie kernachtige ambities voor cultuureducatie.
 4. Een verkennend adviesgesprek over hoe in co-creatie met een CmK-basisschool middels kunst en cultuur de overgang van po naar vo kan worden afgestemd. We onderzoeken hoe een integrale werkplek binnen de vo-school na schooltijd kan fungeren als atelier voor po- en vo- leerlingen

Je ervaringen en resultaten deel je met andere scholen binnen de Zeeuwse Kenniskring Cultuureducatie. 

 • Geschatte doorlooptijd: 12 - 18 maanden
 • Gemiddelde tijdsinvestering:
  -          directeur en cultuurcoördinator: 20-40
  uur
  -          teamlid: 
  gemiddeld 25 uur
 • Cultuurkwadraat zorgt voor deskundige advisering van een adviseur van een regionaal centrum voor cultuureducatie en voor extra cultuurbudget voor de school.

Wij vormen met een school een (integraal) kindcentrum (KC) en willen samen een CmK-project starten dat alle kinderen de kans biedt zijn eigen talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Dit kun je van ons verwachten

 1. Een intakegesprek met directeur, icc’er en pedagogisch medewerker/vestigingsmanager van 2 uur om EVI 2.0 in te vullenEvi 2.0 brengt in beeld waar je als IKC staat en welke stappen er genomen kunnen worden.

 2. Een scan van 3 uur om in beeld te krijgen wat er onder schooltijd gebeurt en wat er na schooltijd kan worden georganiseerd om tot een totaalpakket te komen. Uitgangspunt hierbij is een integrale leer- en ontwikkelplek van 7 tot 7 uur, ook op het terrein van culturele vorming. 

 3. Een kindcentrum-specifiek ontwikkeltraject. Denk hierbij aan:

   -    het bijwonen van de inspiratie- en verdiepingsbijeenkomsten van Cultuurkwadraat;
   -   het bijscholen in cultuureducatie van de pedagogisch medewerkers en coaches en beleidsmedewerkers van de kinderopvang, gericht op creatieve technieken en procesgericht werken.  
 

Geschatte doorlooptijd: 12 maanden

 • Gemiddelde tijdsinvestering:
  -          directeur, icc’er, pedagogisch medewerker of vestigingsmanager: 25 uur
  -          teamlid: 10 - 20 uur
 • Cultuurkwadraat zorgt voor deskundige advisering van een adviseur van een regionaal centrum voor cultuureducatie en voor extra cultuurbudget voor de school.

Wij vinden goede cultuureducatie belangrijk en onze mensen - in het onderwijs, kinderopvang, culturele veld - willen hierin graag extra geschoold worden.

Dit kun je van ons verwachten 

Cultuurkwadraat biedt diverse scholingsmogelijkheden voor (interne) cultuurcoördinatoren, leerkrachten en docenten, educatieve medewerkers van culturele instellingen en zelfstandige cultuurprofessionals. Denk hierbij aan icc-trainingen, maatwerkscholing en coaching.

Samen met HZ University of Applied Sciences bieden we elk jaar een of twee nieuwe professionele leergemeenschappen aan.

Jaarlijks organiseren we inspiratie- en verdiepingsbijeenkomsten over trends en ontwikkelingen binnen het werkveld.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.
Of neem contact op met de adviseur in jouw regio om aan de hand van jouw vraag te kijken wat de mogelijkheden zijn.

engelshoven t klinket cmk cultuurkwadraat ocw

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs dat hen plezier geeft en belangrijke culturele vaardigheden leert. Dat is waarom in 2013 de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het leven is geroepen.

 

Algemene informatie CmK

Jouw CmK3-adviseur in de regio

Wil je meer weten over de mogelijkheden die Cultuureducatie met Kwaliteit biedt? Neem dan contact op met de adviseur bij het cultuureducatiecentrum in jouw regio:

Oosterschelderegio

KCE Oosterschelderegio

Afbeelding
portret Talitha

Talitha van de Stolpe
E-mailadres: t.vandestolpe@centrumkce.nl
Telefoonnummer: 06 11 31 93 11

Afbeelding
Hester

Hester Jenkins
E-mailadres: h.jenkins@centrumkce.nl 
Telefoonnummer: 06 53 79 53 05

Walcheren

KEW

Afbeelding
melissa nieuw

Melissa Vos
E-mailadres: mvs@kewalcheren.nl
Telefoonnummer: 06 20 90 13 29

Zeeuws-Vlaanderen

Toonbeeld

Afbeelding
marjolijn_polfliet_cultuurkwadraat_toonbeeld

Marjolijn Polfliet
E-mailadres: m.polfliet@toonbeeld.nl
Telefoonnummer: 06 24 28 74 20

 

Afbeelding
Olga

Olga Knetsch
E-mailadres: o.knetsch@toonbeeld.nl
Telefoonnummer: 06 27 17 06 39