Cultuur Hub Zeeland

Ben of ken jij een Zeeuwse amateurkunstorganisatie uit Walcheren of Zeeuws-Vlaanderen, die opzoek is naar vernieuwing? Of heb jij een tof workshopaanbod, maar heb je moeite om een passende locatie te vinden? Ben je een locatie met maatschappelijke bestemming en wil je je cliënten een keer een culturele activiteit voorschotelen? Lees dan meer over Cultuur Hub Zeeland.

fan

Wat is Cultuur Hub Zeeland?

Samen met Toonbeeld en KEW gaat Cultuurkwadraat zich inzetten voor de toekomst en versterking van de infrastructuur van het amateurkunstveld in Zeeland. Dit doen we door samen met amateur-kunstorganisaties uitwisselingen en workshops te organiseren bij zogenaamde cultuur hubs, waar mensen uit verschillende generaties naar toe kunnen komen om aan cultuurbeoefening te doen. Bij Cultuur Hub Zeeland draait het om samenkomen en dat kan op verschillende locaties, zoals in ruimtes van maatschappelijke instellingen, kindcentra of zorginstellingen. De pilot vindt plaats in de regio Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen en loopt tot juni 2025.

Beoordeling Fonds voor Cultuurparticipatie:

“Cultuurkwadraat kiest voor een concreet project om de ondersteuning voor de amateurkunstsector in Zeeland vorm te geven. Het opzetten van culturele hubs in bestaande ruimten van maatschappelijke instellingen is een sterke aanpak. De activiteiten worden vormgegeven met regionale cultuurcentra, KEW en Toonbeeld.”

Fundament voor ondersteuningsstructuur  
Aan de hand van dit project wil Cultuurkwadraat onderzoeken op welke wijze de Zeeuwse amateurkunstsector komende jaren het beste is geholpen en wordt er een fundament gelegd voor een ondersteuningsstructuur. Daarnaast kunnen we via deze weg de amateurkunstsector inzetten om binnen creatieve hubs in het maatschappelijk domein (scholen, wijkcentra, zorgcentra, e.d.) verschillende generaties samen cultuur te laten maken en beleven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Auke van Laar (KEW - Walcheren): alr@kewalcheren.nl
Martijn Broekaart (Toonbeeld - Zeeuws Vlaanderen): m.broekaart@toonbeeld.nl
Anne-Marijn Burgers (Cultuurkwadraat - Zeeland): a.burgers@cultuurkwadraat.nl 


Ben jij onderdeel van een van de onderstaande doelgroepen? Dan kan je ons helpen door een zaken nog beter in kaart te brengen, door het invullen van een korte enquête. Het invullen hiervan neemt slechts een paar minuten in beslag.

Klik hier voor het invullen van de enquête als:

Amateurkunstbeoefenaar
Hub of vereniging
Gemeente


 

Oproep Amateurkunstorganisaties en locaties

Ben of ken jij een Zeeuwse amateurkunstorganisatie uit Walcheren of Zeeuws-Vlaanderen, die opzoek is naar vernieuwing? Meld je dan aan voor het project Cultuur Hub Zeeland door een mailtje te sturen naar Auke voor de regio Walcheren (KEW) en Martijn voor de regio Zeeuws-Vlaanderen (Toonbeeld).

Door creatief aanbod te koppelen aan bestaande plekken zoals zorginstellingen, kindcentra of buurthuizen, waar reeds verschillende generaties samenkomen, onderzoeken we of dit de drempel tot cultuurbeoefening kan verlagen. We willen graag samen met de sector nieuwe dingen uitproberen, experimenteren en leren van elkaar. Bovendien vragen we de amateurkunstorganisaties uitdrukkelijk om als klankbord te dienen en ons scherp te houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Marijn Burgers (a.burgers@cultuurkwadraat.nl )

Aansluiten op de landelijke impuls

"De cultuursector heeft het zwaar gehad tijdens de coronacrisis. De toekomst van de sector heeft onder grote druk gestaan en het is op z’n zachtst gezegd nog altijd een uitdagende tijd… De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land. Ook hier hebben de coronamaatregelen grote impact gehad. Het coalitieakkoord benoemt het belang van herstel om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen."

Dit schreef staatsecretaris Gunay Uslu in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2022. Met deze brief werden geld uitgetrokken voor herstelsteun aan landelijke koepels voor amateurkunst en via provinciale steuninstellingen. In Zeeland is Cultuurkwadraat door het FCP, LKCA en Provincie Zeeland aangewezen als coördinator voor de uitvoering van de herstelsteun in Zeeland. Cultuurkwadraat werkt hiervoor samen met de regionale cultuurpunten KEW Cultuurverbinding (Walcheren) en Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen).

waarde

Waarde van kunst & cultuur

Bijna iedereen kan wel voorbeelden noemen hoe (amateur)kunsten ons op verschillende wijzen inspireren en een rol spelen in ons leven. Het gaat om expressie, emotie, kracht en het leven zonder filter kunnen beleven. Uit onderzoek van BMC in opdracht van het LKCA naar revitalisering van de amateurkunsten in 2021 blijkt hoeveel inwoners in Nederland cultuur beoefenen en / of genieten. In 2021 betrof dat zo’n 43% van de inwoners, een groei t.o.v. eerder onderzoeksresultaat uit 2017 (40%). Dat ligt niet zover bij de sport vandaan, waar zo’n 54% aan deelneemt. Amateurkunst is van grote waarde voor individu en samenleving!

Download hier het BMC-rapport over revitalisering van de amateurkunst.

Opmaat naar Nationaal Akkoord Amateurkunst

In 2023 en 2024 zijn er financiële middelen (jaarlijks 1 miljoen euro) beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van OCW die via FCP uitgekeerd worden. Daarvoor wordt in september 2023 een regeling geopend. Belangrijker nog dan de 2 miljoen die beschikbaar is gesteld, is het feit dat de ondersteuning van de amateurkunst geagendeerd is.

Deze twee jaren zullen in het teken staan van pilots, leren en innoveren, maar ook behoud van dat wat goed is en ondersteuning nodig heeft om te kunnen blijven bestaan. Op artistiek en op financieel vlak. De verwachting is dat er per 1 januari 2025 een Nationaal Akkoord Amateurkunst in werking treedt waarin rijk, provincies en gemeenten samen optrekken in de waardering voor amateurkunstbeoefening, die plezier, zingeving, talentontwikkeling en verbinding met elkaar biedt.

Dan zal er jaarlijks 3 miljoen beschikbaar zijn voor ondersteuning.

Zeeland

Ondersteuning Amateurkunsten in Zeeland

Zeeland kende de afgelopen jaren geen ondersteuningsstructuur voor de amateurkunsten. De herstelsteun vanuit het ministerie van OCW vormt ook in Zeeland de opmaat naar een nieuwe ondersteuningsstructuur. Cultuurkwadraat start in 2023 met het bundelen van de beschikbare krachten bij KEW Cultuurverbinding en Toonbeeld om bij lokale overheden de structuur van amateurkunstverenigingen in hun regio inzichtelijk te maken. Met als belangrijkste doel een gezamenlijke verkenning in gang te zetten waar de amateurkunstverenigingen nu staan. Het is hierbij van belang om de wereld van beleid en bestuur te kunnen verbinden aan de amateurkunstgroepen en de inhoud en realiteit waarvoor zij staan. Indien het Nationaal Akkoord Amateurkunst in 2025 in werking kan treden, zal ook in Zeeland de ondersteuningsstructuur weer goed zijn opgebouwd.

Contact

Meer informatie over regelingen en aanbod voor amateurkunst verenigingen? Bekijk LKCA, Rabobank clubsupport, subsidie aanvragen, KEW en Toonbeeld.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Anne-Marijn Burgers, adviseur bij Cultuurkwadraat.

a.burgers@cultuurkwadraat.nl