Ontwikkeling en vernieuwing van Amateurkunsten

Cultuurkwadraat is in 2023 gestart met de inventarisatie van wensen tot ontwikkeling en vernieuwing, het opzetten van trainingen voor versterking van de Zeeuwse amateurkunsten en het tot stand brengen van regionale netwerken. Naar aanleiding van deze inventarisatie heeft Cultuurkwadraat in oktober 2023 het projectplan: 'Generatie Cultuurhuis' ingediend bij de regeling Pilot Amateurkunst van het Fonds voor Cultuurparticipatie als opmaat naar het Nationaal Akkoord Amateurkunst in 2025.

cultuurkwadraat, amateurkunst, nationaal akkoord, fonds voor cultuurparticipatie, zeeland, kew, toonbeeld

Generatie Cultuurhuis

Samen met Toonbeeld, KEW Cultuurparticipatie en het Middelburgs Theater gaat Cultuurkwadraat zich inzetten voor de toekomst en versterking van de infrastructuur van het amateurkunstveld in Zeeland.

Culture hubs voor cultuurbeoefening door verschillende generaties
‘Het Generatiehuis’ bestaat uit uitwisselingen en workshops bij zogenaamde culture hubs, waar mensen uit verschillende generaties naar toe kunnen komen om aan cultuurbeoefening te doen. De culture hubs worden gerealiseerd in bestaande ruimtes door heel Zeeland, bijvoorbeeld in ruimten van maatschappelijke instellingen, kindcentra of zorginstellingen.

Beoordeling Fonds voor Cultuurparticipatie:

“Cultuurkwadraat kiest voor een concreet project om de ondersteuning voor de amateurkunstsector in Zeeland vorm te geven. Het opzetten van culturele hubs in bestaande ruimten van maatschappelijke instellingen is een sterke aanpak. De activiteiten worden vormgegeven met regionale cultuurcentra, KEW en Toonbeeld.”

Fundament voor ondersteuningsstructuur  
Aan de hand van dit project wil Cultuurkwadraat onderzoeken op welke wijze de Zeeuwse amateurkunstsector komende jaren het beste is geholpen en wordt een fundament gelegd voor een ondersteuningsstructuur. Maar het is tevens een project waarmee de amateurkunstsector in Zeeland binnen creatieve hubs in het maatschappelijk domein (scholen, wijkcentra, zorgcentra, e.d.) verschillende generaties samen cultuur kan laten maken en beleven. Het project loopt van 1 februari 2024 t/m 28 februari 2025.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Sonnemans: t.sonnemans@cultuurkwadraat.nl

Amateur kunst bijeenkomst, johan boonekamp in kloetinge

Bijeenkomsten voor Amateurkunsten in Zeeland juni 2023

Op dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni 2023 werden in Zeeland twee informatie- en inventarisatiebijeenkomsten gehouden in Axel (Cultureel Centrum De Halle) en Kloetinge (Dorpshuis Amicitia), gericht op de revitalisering van de amateurkunstensector in Zeeland. De avonden werden georganiseerd door Cultuurkwadraat, KCE Oosterschelderegio, KEW Cultuurverbinding (Walcheren), Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen) en De Creatiekracht Centrale (DKC).

Sinds lange tijd was er op Zeeuwse schaal weer eens mogelijkheid voor verenigingen, zelfstandige amateurkunstenaars, cultuurpunten en overheden voor ontmoeting en uitwisseling. Johan Boonekamp en Nienke Boonekamp van DKC vertelden meer over de nieuwe landelijke regeling voor amateurkunsten die momenteel in voorbereiding is. Naar aanleiding van deze presentatie gingen de aanwezigen groepsgewijs met elkaar in gesprek aan de hand van drie stellingen.

Er is verslag gedaan van de avonden, een korte samenvatting gegeven van de presentatie van DKC en een samenvatting van de groepsgesprekken gegeven.

Het verslag is hier te lezen.

Na afloop van beide avonden zijn alle aanwezigen opgeroepen in overweging te nemen dit najaar een aanvraag in te dienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Was u niet bij een van deze avonden aanwezig? Dan doen wij die oproep ook naar u!

  • Heeft u vragen over de regeling?
  • Heeft u plannen om de amateurkunstsector in Zeeland te versterken in de komende jaren?
  • Zoekt u, regionaal of Zeeland breed, vormen van samenwerking binnen de amateurkunsten?

Neem vooral contact op met een van de drie regionale cultuurpunten in Zeeland: KCE Oosterschelderegio, KEW Cultuurverbinding (voor Walcheren) en Toonbeeld (voor Zeeuws-Vlaanderen). Of Zeeland breed met Cultuurkwadraat

 

Aansluiten op de landelijke impuls

"De cultuursector heeft het zwaar gehad tijdens de coronacrisis. De toekomst van de sector heeft onder grote druk gestaan en het is op z’n zachtst gezegd nog altijd een uitdagende tijd… De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land. Ook hier hebben de coronamaatregelen grote impact gehad. Het coalitieakkoord benoemt het belang van herstel om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen."

Dit schreef staatsecretaris Gunay Uslu in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2022. Met deze brief werden geld uitgetrokken voor herstelsteun aan landelijke koepels voor amateurkunst en via provinciale steuninstellingen. In Zeeland is Cultuurkwadraat door het FCP, LKCA en Provincie Zeeland aangewezen als coördinator voor de uitvoering van de herstelsteun in Zeeland. Cultuurkwadraat werkt hiervoor samen met de regionale cultuurpunten KEW Cultuurverbinding (Walcheren) en Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen).

waarde

Waarde van kunst & cultuur

Bijna iedereen kan wel voorbeelden noemen hoe (amateur)kunsten ons op verschillende wijzen inspireren en een rol spelen in ons leven. Het gaat om expressie, emotie, kracht en het leven zonder filter kunnen beleven. Uit onderzoek van BMC in opdracht van het LKCA naar revitalisering van de amateurkunsten in 2021 blijkt hoeveel inwoners in Nederland cultuur beoefenen en / of genieten. In 2021 betrof dat zo’n 43% van de inwoners, een groei t.o.v. eerder onderzoeksresultaat uit 2017 (40%). Dat ligt niet zover bij de sport vandaan, waar zo’n 54% aan deelneemt. Amateurkunst is van grote waarde voor individu en samenleving!

 

Download hier het BMC-rapport over revitalisering van de amateurkunst.

Opmaat naar Nationaal Akkoord Amateurkunst

In 2023 en 2024 zijn er financiële middelen (jaarlijks 1 miljoen euro) beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van OCW die via FCP uitgekeerd worden. Daarvoor wordt in september 2023 een regeling geopend. Belangrijker nog dan de 2 miljoen die beschikbaar is gesteld, is het feit dat de ondersteuning van de amateurkunst geagendeerd is.

Deze twee jaren zullen in het teken staan van pilots, leren en innoveren, maar ook behoud van dat wat goed is en ondersteuning nodig heeft om te kunnen blijven bestaan. Op artistiek en op financieel vlak. De verwachting is dat er per 1 januari 2025 een Nationaal Akkoord Amateurkunst in werking treedt waarin rijk, provincies en gemeenten samen optrekken in de waardering voor amateurkunstbeoefening, die plezier, zingeving, talentontwikkeling en verbinding met elkaar biedt.

Dan zal er jaarlijks 3 miljoen beschikbaar zijn voor ondersteuning.

Zeeland

Ondersteuning Amateurkunsten in Zeeland

Zeeland kende de afgelopen jaren geen ondersteuningsstructuur voor de amateurkunsten. De herstelsteun vanuit het ministerie van OCW vormt ook in Zeeland de opmaat naar een nieuwe ondersteuningsstructuur. Cultuurkwadraat start in 2023 met het bundelen van de beschikbare krachten bij KEW Cultuurverbinding, KCE Oosterschelderegio en Toonbeeld om bij lokale overheden de structuur van amateurkunstverenigingen in hun regio inzichtelijk te maken. Met als belangrijkste doel een gezamenlijke verkenning in gang te zetten waar de amateurkunstverenigingen nu staan. Het is hierbij van belang om de wereld van beleid en bestuur te kunnen verbinden aan de amateurkunstgroepen en de inhoud en realiteit waarvoor zij staan. Indien het Nationaal Akkoord Amateurkunst in 2025 in werking kan treden, zal ook in Zeeland de ondersteuningsstructuur weer goed zijn opgebouwd.

Contact

Meer informatie over regelingen en aanbod voor amateurkunst verenigingen? Bekijk LKCA, Rabobank clubsupport, subsidie aanvragen, KEW, Toonbeeld en KCE.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Carmen Hutting, adviseur cultuurparticipatie bij Cultuurkwadraat.

c.hutting@cultuurkwadraat.nl | 06-10807689