Cultuurkwadraat

Kunst & cultuur nemen een belangrijke plek in de Zeeuwse samenleving in. Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden mogelijkheden om die samenleving op intrinsieke en creatieve wijze te ontdekken en beleven.

Cultuurkwadraat = kunst & cultuur in meervoud | van & voor iedereen

Cultuurkwadraat ondersteunt de regionale centra KCE Oosterschelderegio, KEW (Walcheren) en Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen). Daarnaast werkt Cultuurkwadraat aan de Cultuuracademie (deskundigheidsbevordering) en cultuurversterking (netwerkvorming, verbinding en kennisdeling in de Zeeuwse cultuursector). Kortom: Cultuurkwadraat is het cultureel advies- en ontwikkelbedrijf in Zeeland.

Cultuuurkwadraat, Cultuureducatie

Beleid vormgeven én uitvoeren

Cultuurkwadraat is de sparringpartner voor de Provincie Zeeland waar het gaat om cultuureducatie, cultuurparticipatie, verbinding en deskundigheidsbevordering & kennisdeling. We dragen informatie aan en doen suggesties voor beleidsontwikkeling. En we voeren beleid uit. Wij zijn door de Provincie verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3)De Cultuurbus, de Proeftuin MuziekeducatieReizen in de Tijd door Zeeland, Filmhub Zuid en Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland.

Lees verder 

Zeeland

Onze uitvoeringspartners

Een helder gepositioneerd aanspreekpunt voor cultuureducatie ten behoeve van de hele provincie, dat was de wens van het primair onderwijs in Zeeland. Daarop werd in april 2017 Stichting Cultuurkwadraat op verzoek van Provincie Zeeland opgericht, met de cultuureducatiecentra KEW en Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio (KCE) als uitvoeringspartners. De hoofdtaak in de begin jaren was het uitvoeren van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2 (CmK2). Vanaf 2021 hebben ook Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen en Toonbeeld zich aangesloten als uitvoeringspartner.

Behalve dat de scholen bij de regionale centra voor cultuureducatie terecht kunnen voor programma’s en cultuurmenu's met kwalitatief hoogwaardige culturele en artistieke producten is er meer mogelijk.

Cultuurkwadraat creëert provinciebreed voorwaarden voor verbetering van cultuureducatie en biedt een platform voor deskundigheidsbevordering, kennisdeling en samenwerking. De uitvoerende partners leveren kennis en kunde en adviseurs omdat zij de scholen en het culturele veld in de regio kennen. 

Dit doen we voor onderwijs en kinderopvang

Cultuurkwadraat heeft tot doel betekenisvolle cultuureducatie in te bedden in zowel het beleid als in de dagelijkse praktijk van scholen in Zeeland. Samenwerking is de weg om dit doel te bereiken.

Inspiratie en kennisdeling

Cultuurkwadraat organiseert regelmatig Zeeland-brede inspiratiebijeenkomsten voor iedereen die is geïnteresseerd in eigentijdse en betekenisvolle cultuureducatie. Op elk gewenst moment kan online inspiratie worden gevonden op de website van Cultuurkwadraat. De inspiratiepagina Cultuureducatie in Zeeland vullen we continu aan met goede inspirerende voorbeelden van leerlingactiviteiten en praktijkgerichte scholing.

Om de cultuureducatie infrastructuur in Zeeland te versterken ontwikkelen we samen met provinciale en regionale partners een provinciale Kenniskring. Samen met HZ University of Applied Sciences organiseren we ook professionele leergemeenschappen. In de PLG’s werken onderwijs- en cultuurprofessionals aan het samen delen, onderzoeken en verbeteren van cultuureducatie.

Advies & coaching 

Cultuurkwadraat biedt onderwijs en de kinderopvang deskundige begeleiding door adviseurs. Cultuurkwadraat werkt hiervoor nauw samen met de centra voor cultuureducatie. Zo is er voor elke school een adviseur in  de directe omgeving. Passend bij de vraag van de school, kinderdagverblijf, BSO en peutergroep kunnen zij adviseren, coachen of anderszins ondersteunen. Voor sommige trajecten is budget beschikbaar voor de scholing van leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Maak een afspraak met een medewerker van Cultuurkwadraat 

Deskundigheidsbevordering

Voor goede cultuureducatie zijn voldoende goed geschoolde leerkrachten, docenten en pedagogische medewerkers nodig. Ook educatieve medewerkers van culturele instellingen en zelfstandige cultuurprofessionals die actief zijn in de cultuureducatie moeten beschikken over voldoende basiskennis. Om kennis en kunde te faciliteren, organiseert Cultuurkwadraat scholing via de CultuurAcademie; basistraining interne cultuurcoördinator, procesgerichte didactiek, Kunst Kijken kun je leren en meer. 

DE CultuurACADEMIE

muziekverdieping_cultuurkwadraat

Dit doen we voor cultuurprofessionals

Cultuurprofessionals spelen een belangrijke rol in het naar een hoger plan tillen van cultuureducatie. Als provinciaal kennisplatform geven wij kunstencentra, musea, makers enzovoort gevraagd en ongevraagd advies over hun samenwerking met scholen en bieden wij scholing aan. Ook initiëren we C² ontwikkelateliers om samen nieuwe manieren te vinden waarmee de professionals het onderwijs kunnen ondersteunen bij hun cultuureducatielessen.

DE C2-ACADEMIE Voor cultuurprofessionals

Dit doen we voor gemeenten en provincie

Cultuuronderwijs zorgt ervoor dat kinderen met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Zo zijn ze klaar voor de uitdagingen van de toekomst en kunnen ze creatieve en kritische volwassenen worden. Welke rol en verantwoordelijkheid heeft de gemeente om goed cultuuronderwijs mogelijk te maken voor hun leerlingen? Cultuurkwadraat ondersteunt gemeenten en provincie bij het vorm en inhoud geven aan het kunst- en cultuureducatiebeleid. Onze adviseurs kennen de beleidsprogramma’s van OCW, provincie en fondsen, zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van cultuur en onderwijs en ondersteunen gemeenten graag bij het verkennen en uitwerken van lokaal toepasbaar beleid.

Maak een afspraak met een adviseur

ANBI

Stichting Cultuurkwadraat is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI hebben we een publicatieplicht. Deze gegevens vind je onder hier

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Meer weten over hoe in Zeeland wordt gewerkt aan cultuureducatie? Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van scholing en coaching? Of wil je een uitleg over de budgetten voor cultuureducatie? We vertellen je er graag meer over!

De Cultuurbus

Bij Cultuurkwadraat kan je een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen.