Verslag training aanvragen landelijke subsidies voor/door Zeeuwse culturele organisaties Middelburg, 14 en 15 juni 2023

De Provincie Zeeland wil voor het financieringsproces van Zeeuwse culturele projecten meer spreiding, ook landelijk zo meer culturele initiatieven financieel mogelijk te maken. Daarom biedt Cultuurkwadraat in 2023 verschillende trainingen en één op één begeleiding aan om het aantal aanvragen bij fondsen en subsidies in Zeeland te verhogen en de kans op toekenningen te vergroten. Samen willen we ervoor zorgen dat Zeeuwse culturele initiatieven landelijk een grotere kans maken om uitgevoerd te worden en werken we aan een inspirerende en bloeiende cultuursector in Zeeland.

Cultuursubsidie aanvragen bij rijksoverheid 2025 - 2028

Op woensdag 14 en donderdag 15 juni werd door Cultuurkwadraat een training belegd voor Zeeuwse culturele organisaties, gericht op het aanvragen van meerjarige subsidies (2025-2028) bij het rijk (basisinfrastructuur) of een van de rijkscultuurfondsen. De training vond plaats bij CBK Zeeland in Middelburg en werd verzorgd door Nicole van Lith en Nina Scholtens van Cultuurslagers. Aan de training namen 10 deelnemers van 9 Zeeuwse organisaties deel.

De training van Cultuurslagers ging in op de betekenis van rijksfinanciering en het belang van een versterking van de landelijke positie voor culturele instellingen in Zeeland. Er werd toegelicht welke mogelijkheden er zijn om bij de basisinfrastructuur en de rijkscultuurfondsen aan te vragen, welke ontwikkelingen en kansen er voor Zeeuwse culturele instellingen zijn, maar ook welke thematiek momenteel belangrijk is voor deze financiers. Stapsgewijs en op een laagdrempelige manier ging Cultuurslagers daarom in op enkele criteria die Rijksfondsen van groot belang achten en die de deelnemers in het doen van aanvragen zullen tegenkomen.

Samenwerken en sterke positionering

De trainingsdagen bestonden uit een afwisselende invulling van plenaire uitleg, ruimte voor vragen en interactieve werkvormen. De uitwisseling onderling en kennis nemen van elkaars organisatie, plannen en ambities, zorgde direct voor netwerkversterking van de culturele organisaties in Zeeland.

Tijdens de interactieve sessies van de training op de eerste dag, werd nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om een plek te hebben om met elkaar te spreken over initiatieven die her en der leven, maar vragen om een gemeenschappelijk(er)e aanpak. “Samenwerking” is een woord dat hierbij vaak viel; iedereen onderschrijft het belang hiervan, maar het is in de praktijk niet altijd eenvoudig om hier handen en voeten aan te geven. Er gebeurt veel in Zeeland, maar vaak nog versnipperd en niet altijd even goed verspreid over de provincie.

De training van Cultuurslagers liet de deelnemers goed zien hoe belangrijk het is dat je regelmatig, maar zéker voorafgaand aan een nieuwe cultuurbeleidsperiode, als culturele organisatie je missie en visie tegen het licht houdt. Ook onder deelnemende organisaties aan deze training werd geconcludeerd dat men deze gerichter en toegankelijker kan formuleren.

In de training kwam nadrukkelijk aan bod dat in de nieuwe beleidsperiode de drie culturele codes een grotere rol gaan spelen. Het is goed daar als organisatie (meer) bij stil te staan en te zorgen dat in alle communicatie (website voorop) duidelijk wordt aangegeven hoe je hier als organisatie mee omgaat.

Training cultuurslagers

Specificaties

Doelgroep
Culturele instellingen
Trainer
Cultuurslagers
Categorie
Training
Prijs
gratis (mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van Provincie Zeeland)
Belicht de brede scope

Een meerjaren-aanvraag bij een rijkscultuurfonds vraagt van de aanvrager om met een eerlijke en brede blik naar het bedrijf of de organisatie te kijken. Een aanvraag bij een rijkscultuurfonds, belicht alle aspecten van de organisatie zoals:

  • Wie is je doelgroep? Hoe zien de klanten eruit? Bereik je nu de gewenste mensen of zijn die nog niet in beeld? Waar vind je deze nieuwe doelgroep en hoe kun je hen bereiken?
  • Hoe zit jouw financieringsmix in elkaar?
  • Wat zijn de sterke en zwakke kanten van je organisatie, waar liggen kansen en bedreigingen? (in het geval van een BIS-aanvraag)
  • Hoe zijn de bedrijfsvoering en welke marketingstrategieën van belang om de impact die je creëert, duurzaam en zichtbaar te maken?
  • Hoe werk je samen met andere partijen in jouw regio of provincie?

Vervolg & terugkomdag

De deelnemende organisaties zullen de komende periode gebruiken om zich verder te verdiepen in de materie van de fondsen en hun aanvragen voorbereiden. Onderling zijn de gegevens uitgewisseld zodat er ook in (kleiner comité) bijeengekomen kan worden om uit te wisselen en waar mogelijk samen te werken.

In oktober 2023 vindt er een terugkomdag plaats in Zeeland zodat de laatste voorbereidingen voor het indienen van de aanvragen* bij de rijkscultuurfondsen tegen het licht gehouden en aangescherpt kunnen worden.

Datum: opties 18, 20, 25 oktober 2023 Tijd: 10.30u - 16.30u. Locatie: nog nader te bepalen

* Dit betreft uiteraard alleen aanvragen van een van de deelnemers aan de training.

Subsidiebedragen

Hoeveel geld is er landelijk beschikbaar voor de periode 2025-2028

Het totale jaarlijkse bedrag voor de landelijke culturele basisinfrastructuur (incl. fondsen) voor de subsidieperiode 2025-2028 bedraagt € 497,22 miljoen. Dit bedrag is exclusief het bedrag van € 34,1 miljoen dat vanaf 2025 beschikbaar is om een impuls te geven aan fair pay.

Een overzicht van het beschikbare budget in de periode 2025-2028 is hiernaast weergegeven.