Proeftuin Muziekeducatie Zeeland

Wil je het muziekonderwijs bij jou op school, samen met een collega-school of scholenkoepel breed versterken en verduurzamen? Een leerlijn muziek ontwikkelen en borgen? Kennismaken met nieuwe muziekworkshops of voorstellingen? Een samenwerking met een cultuurprofessional of BSO uit de omgeving aangaan? Of groepsleerkrachten en vakdocenten ontwikkelingsmogelijkheden bieden? Dan kan je met jouw school deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie!

Wat is de Proeftuin Muziekeducatie?

Door middel van initiatieven en regelingen als; Méér Muziek in de Klas, Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs, is er de laatste jaren door het Zeeuwse onderwijs flink geïnvesteerd in muziekonderwijs. Eind 2019 kreeg Zeeland een ‘proeftuin’ toegewezen door het ministerie van OCW om de ingezette ontwikkeling verder vorm te geven. Met de Proeftuin wordt er de mogelijkheid geboden om de bestaande beweging verder financieel en beleidsmatig te verduurzamen. De Proeftuin zal vanaf 2021 geïntegreerd worden in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit:

 • Verdieping en verankering van cultuuronderwijs - muziekonderwijs
 • Deskundigheidsbevordering van schoolteams, vakdocenten en cultuurprofessionals
 • Verbinding en samenwerking met culturele partners uit de omgeving
Proeftuin Muziekeducatie

Deelnemen? Vraag van het onderwijs staat centraal!

Wil je jouw leerlingen laten kennismaken met nieuwe vormen van muziekonderwijs? Als schoolteam meer verdieping en zicht krijgen op de muzikale competenties van leerlingen? Leerlingen laten proeven van een muziekfestival? Aan de hand van één van de vijf scenario’s; proeven, kennismaken, verdiepen, specialiseren en experimenteren, kan jij samen met je schoolteam bepalen op welke wijze en met welke ambities je wilt deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie.

Voor scholen uit Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen is het niet meer mogelijk om een actieplan in te dienen. Vanwege de grote belangstelling is het Proeftuin regiobudget reeds toebedeeld. 

Proeftuin Muziekeducatie Zeeland, Cultuurkwadraat

Bekijk hier de flyer met alle informatie

Samen aan de slag met de adviseur uit de regio

Een adviseur van KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld of Kunsteducatie Walcheren gaat samen met jou aan de slag om jouw plannen verder vorm te geven. Na een kennismakingsgesprek ga je, eventueel samen met een culturele instelling / cultuur- professional, een actieplan maken. Voor dit actieplan is een format beschikbaar dat je kan opvragen bij de adviseur bij jou in de regio of kan downloaden via: actieplan Proeftuin Muziekeducatie

Het actieplan dien je vervolgens in bij de adviesgroep*, door het plan per e-mail te versturen naar Peter Heijkoop: pc.heijkoop@zeeland.nl. Indien het plan wordt goedgekeurd kan je aan de slag. Na afloop dien je de opgedane kennis te delen en een evaluatieformulier in te vullen.

Voor Zeeuws-Vlaanderen wordt er onder leiding van Toonbeeld een aanvraag ingediend bij Méér Muziek in de Klas. Scholen uit deze regio kunnen contact met Toonbeeld opnemen voor meer informatie.

* De adviesgroep bestaat uit een onafhankelijke afvaardiging van de adviseurs en Agnes de Jong namens CPOZ. De adviesgroep heeft maandelijks overleg en behandelt dan de binnengekomen actieplannen.

Bij de ontwikkeling van de Proeftuin Muziekeducatie in Zeeland is een stuurgroep betrokken, bestaande uit: Agnes de Jong (namens CPOZ), Klaas Terlage (namens bestuurdersoverleg VO), John Dane (namens de opleiders/HZ), Marga Vermue (voorzitter Vereniging Zeeuwse Gemeenten), Ben de Reu (ambassa- deur Meer Muziek in de Klas), Robert Vroegindeweij (directeur Zeeuwse Muziekschool) en Anita Pijpelink (gedeputeerde Cultuur). Ambtelijk secretaris is Peter Heijkoop (Provincie Zeeland).

Proeftuin Muziekeducatie

Scenario’s en voorbeelden

In onderstaand schema tref je de verschillende scenario’s voor deelname. Je kunt bijvoorbeeld denken aan onderstaande voor- beelden maar bent ook vrij om met je adviseur aan de slag te gaan met een eigen invulling. Per scenario wordt er een eigen bijdrage gevraagd, de rest van het bedrag wordt bekostigd uit het budget dat het ministerie van OCW beschikbaar heeft gesteld. De gemeenten en provincie dragen bij via hun bijdragen aan de ureninzet van de regionale intermediair en Cultuurkwadraat.

Scenario

Bijdrage per leerling

Totale Tijdsinvestering per groep

Proeven

€ 1

2 uur

Kennismaken

€ 2

4 uur

Verdiepen

€ 4

8-10 uur

Specialiseren

€ 4

8-10 uur

Experimenteren

€ 1

25 uur >

 

 • Per regio is er budget beschikbaar totdat het regioplafond is bereikt. De adviesgroep behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.​​​​​
 • Experimenteren: Over Zeeland zijn er zes scholen die kunnen experimenten, twee per regio.
 • Proeven:

Gericht op ervaren en beleven. Denk hierbij aan het bezoeken van een muziekfestival (inclusief busvervoer) of een workshop van een muziekvereniging.

 • Kennismaken:

Gericht op kennismaking, zowel receptief als actief, ondersteund door lesbrieven. Denk hierbij aan grote zaal voorstellingen en eenmalige workshops.

 • Verdiepen:

Gericht op verdieping en ontwikkeling van methodiek op maat. Waarbij meerdere weken wordt gewerkt aan de ontwikkeling en verdieping in samenspraak met een culturele partner(s). Denk hierbij aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn, vakoverstijgend werken of co-teaching.

 • Specialiseren:

Gericht op specialiseren met muziek, profileren met je school, instrumentaal onderwijs op school. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een eigen schoolorkest of een verbinding maken met een muziekvereniging.

 • Experimenteren:

Er is ook ruimte om te experimenteren wanneer er wezenlijk toegevoegde waarde is boven de al betreden paden in muziek- educatie. Denk hierbij aan een doorlopende leerlijn van po naar vo, nieuwe samenwerkingen met BSO en de buurt.

Online inspiratiebijeenkomst Proeftuin Muziekeducatie

Bekijk de online inspiratiebijeenkomst van 22 september 2020 terug. Deze online bijeenkomst staat in het teken van informatie en inspiratie en is bedoeld voor: leerkrachten, vakspecialisten, studenten, docenten, cultuurprofessionals en culturele instellingen. 

Online inspiratiebijeenkomst Proeftuin Muziekeducatie Zeeland, Cultuurkwadraat, Provincie Zeeland

Bekijk hier de online inspiratiebijeenkomst terug!

Koen Suyk

Stappenplan – kort op een rijtje!

Heb je interesse en wil je het muziekonderwijs bij jou op school naar een hoger plan brengen? Hierbij de stappen kort op een rijtje:

 1. Initiatief: een school komt zelf tot het initiatief voor deelname of wordt hiervoor uitgenodigd door een culturele partner. School meldt zich bij het regionale centrum voor cultuureducatie (Toonbeeld, KCE Oosterschelderegio of Kunsteducatie Walcheren).
   
 2. Kennismakingsgesprek: samen met de adviseur bij jou in de regio breng je de ambities van jouw school en samenwerkingspartners in beeld.
   
 3. Actieplan: aan de hand van een format maak je een kort en krachtig actieplan dat je vervolgens indient bij de advies- groep. Je bepaalt zelf wanneer je aan de slag gaat met de uitvoering. De uitvoering dient plaats te vinden tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021.Indienen van actieplannen kan vanaf 1 oktober 2020 tot 1 mei 2021. De adviesgroep behandelt maandelijks de ingestuurde actieplannen. Dit betekent dat je uiterlijk vijf weken na het indienen van je actieplan een reactie ontvangt.
  Download actieplan
   

 4. Aan de slag of actieplan bijstellen: indien het actieplan is goedgekeurd kan je gelijk aan de slag. Zo niet, dan krijg je de kans om naar aanleiding van de feedback het actieplan bij te stellen.
   
 5. Kennisdeling en evaluatie: na afloop dien je de opgedane kennis te delen en dien je een evaluatieformulier in te vullen en beeldmateriaal te delen.

Contact

Wil je alvast meer informatie of in gesprek met ons? Neem dan contact op met de adviseur bij jou uit de regio. 

Cultuureducatiecentrum in de regio

Oosterschelderegio
Organisatie: KCE Oosterschelderegio
Contactpersoon: Hester Jenkins
Contactgegevens: h.jenkins@centrumkce.nl 0113-229146 

Walcheren
Organisatie: Kunsteducatie Walcheren
Contactpersoon: Tessa Sonnemans
Contactgegevens: tss@kewalcheren.nl  0118-420305 

Zeeuws-Vlaanderen
Organisatie: Toonbeeld
Contactpersoon: Marc Verschelden
Contactgegevens: m.verschelden@toonbeeld.nl 0115-745020

 

Algemeen

Flyer Proeftuin Muziekeducatie Zeeland 

Coördinatie
Organisatie: Cultuurkwadraat
Contactpersoon: Tessa Sonnemans
Contactgegevens:
tss@kewalcheren.nl / 0118-420305

Ambtelijk secretaris stuurgroep
Organisatie: Provincie Zeeland
Contactpersoon: Peter Heijkoop
Contactgegevens:
pc.heijkoop@zeeland.nl /  0118-631478

Partners
Zeeuwse Muziekschool
HZ University of Applied Sciences
Meer Muziek in de Klas