Wat is de Cultuuracademie?

Kunst & cultuur krijgen een steeds belangrijkere plek in de Zeeuwse samenleving. Cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurversterking zijn belangrijk voor de emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Ze doen een beroep op ieders verbeeldingskracht. Ze inspireren en verrijken, maken nieuwsgierig en vaardig, zorgen voor diversiteit en verbinding, bevorderen de gezondheid en dragen bij aan maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Kompas

De speerpunten van de Cultuuracademie

  • De Cultuuracademie geeft inzicht in de rol die kunst & cultuur in het onderwijs, sociale domein en zorg kunnen hebben.
  • Het programma richt zich op advisering, coaching, kennisdeling en deskundigheidsbevordering.
  • Het programma heeft als uitgangspunt gelijke kansen voor iedereen door samenwerking, verbinding, diversiteit en inclusie.
  • De Cultuuracademie hecht belang aan dat er geen talent verloren gaat en professionals en vrijwilligers (voor elke doelgroep ongeacht zijn of haar achtergrond) optimaal te faciliteren in hun professionele ontwikkeling.
  • De vraag en ambitie van uit het werkveld zijn leidend bij het op maat maken van de cursussen en workshops.
  • Alle trainers werken direct samen met scholen, cultuurprofessionals en culturele instellingen om hun trainingen zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk.
Certificaat

Ons onderwijsprogramma

Om dit te bereiken is een grote rol is weggelegd voor de professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de domeinen cultuureducatie, -participatie en -versterking. De Cultuuracademie haalt vragen en behoeftes op in het werkveld om een adequaat programma samen te stellen en houdt de laatste ontwikkelingen nauwlettend in de gaten voor kennisdeling.

Er zijn drie categorieën gemaakt van rondom de trainingen en cursussen: basisvaardigheden, verdiepings- en expertisetrainingen. Vooral binnen cultuureducatie is hier een groot diversiteit in aanbod. Voor de overige domeinen zal in de toekomst bij behoefte scholing binnen deze drie categorieën worden samengesteld.

Praktijkgerichte scholing

Praktijkgerichte scholing

Het kenmerk van onze scholing is de praktijkgerichte aanpak. De vraag en ambitie van het onderwijs zijn leidend bij het op maat maken van de cursussen en workshops. Alle trainers werken direct samen met scholen, cultuurprofessionals en culturele instellingen om hun trainingen zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk.

In onderstaand overzicht vind je trainingen voor leerkrachten (individueel en in teamverband), icc'ers, vakdocenten, pedagogisch medewerkers, docenten, educatiemedewerkers, cultuurprofessionals, beleidsmedewerkers en welzijnsmedewerkers. Laat je inspireren door onderstaand programma en neem contact op als je maatwerkwensen hebt. 

Drie blokjes

De Cultuuracademie en de drie pijlers van Cultuurkwadraat

 

De Cultuuracademie richt zich op deskundigheidsbevordering en kennisdeling voor de drie pijlers van Cultuurkwadaat:

  • cultuureducatie
  • cultuurparticipatie
  • cultuurversterking

Hieronder lees je hoe Cultuurkwadraat de Cultuuracademie deze drie pijlers in Zeeland stimuleert.

Antiek hoofd

Cultuureducatie

Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen leerlingen zich tot creatieve en kritische volwassenen

Om te zorgen dat er een groot divers publiek aan cultuurdeelname in algemene zin te bevorderen is het van belang dat er een fundering en verankering van cultuureducatie in de kinderopvang, het primair en voorgezet onderwijs plaats vindt. Vanuit de regeling CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) voor het onderwijs is er een landelijk omschreven doelstelling waarbij professionalisering een belangrijk uitgangspunt is om de kwaliteit te handhaven, borgen of te bewerkstelligen. Kinderopvang ontwikkelt zich binnen kunst en cultuur door een intensieve samenwerking met het primair onderwijs.

Er is een uitgebreid programma-aanbod samengesteld voor professionals vanuit het onderwijs en kinderopvang: leerkrachten, ICC-ers, vakdocenten pedagogisch medewerkers, docenten, educatiemedewerkers, cultuurprofessionals en studenten.


Cultuurparticipatie

Iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven

Kunst & cultuur kunnen het fysiek en cognitief functioneren positief beïnvloeden volgens de WHO, in een onlangs verschenen rapport. Het gaat er niet alleen om dat kunst & cultuur worden ingezet, maar ook hoe dat gebeurt. In co-creatieve community’s ervaren kunstprofessionals hoe belangrijk de manier van aanbieden is, hoe belangrijk het is rekening te houden met de wensen van bijv. ouderen en te zorgen dat zij hun passies kunnen ontwikkelen. Naarmate personen afhankelijker van anderen worden door fysieke en mentale belemmeringen, is het een extra uitdaging om kunst op maat aan te bieden. Hoe beter je daarin slaagt, hoe groter het effect van kunst op de kwaliteit van leven.

In de zorg- en welzijnssector wordt daarom samen met de kunst en cultuursector gezocht naar professionalisering op het gebied van programma waar kunst en gezondheid samen komen. (bijv. Kunst op Recept)

Dit vakmanschap is essentieel om kunstparticipatie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van deelnemers op een goede manier vorm te geven.   Er zal een programma worden samengesteld voor: zorgmedewerkers, welzijnswerkers, huisartsen, cultuurprofessionals, vrijwilligers in de zorg en culturele instellingen.


Cultuurversterking

De innovatieve kracht van kunst en cultuur  als antwoord op onze maatschappelijke opgaven

Maatschappelijke onderwerpen als eenzaamheid, laaggeletterdheid, immigratie en arbeidsparticipatie vragen om een frisse aanpak en nieuwe initiatieven. Kennisdeling en deskundigheidsbevordering wordt vraaggestuurd (of behoeftegestuurd) aangeboden voor vrijwilligers van amateurkunstorganisaties en beleidsmakers cultuur van gemeenten en provincie, medewerkers van de culturele instellingen.