Cultuureducatie

Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen leerlingen zich tot creatieve en kritische volwassenen. Dat is wat wij willen voor alle kinderen en jongeren in Zeeland. Basisscholen maken al jaren gebruik van kunst- en cultuurmenu’s van de drie centra voor cultuureducatie. Om de werking van cultuureducatie verder te versterken, organiseren we voor zowel het po als het vo voorwaarden voor verbetering en creëren we voor scholen en cultuurprofessionals kansen voor deskundigheidsbevordering, kennisdeling en samenwerking.

Cultuurkwadraat voert in Zeeland de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 uit. Door deze regeling kunnen we, samen met provinciale en regionale partners, werken aan het bereiken van vier doelen:

  • doorzetten en uitbreiden van de in 2016 ingezette aanpak voor implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum kunstzinnige oriëntatie met De Cultuur Loper;
  • gerichter werken aan de cultuuromslag van aanbod- naar dialooggericht werken;
  • versterken en uitbreiden van het deskundigheidsbevorderings- en intervisieprogramma;
  • versterken relatie tussen school en culturele omgeving.

Zo bereiken we onze doelen

  • Door samen te werken met lokale, provinciale en landelijke partners.
  • Door deskundigheidsbevordering: we bieden professionele leergemeenschappen (PLG's), verdiepingsbijeenkomsten en diverse trainingen en workshops aan.  
  • Door scholen met ambitie te stimuleren: voor scholen in de Oosterschelderegio en Walcheren zijn – in verband met de toegezegde gemeentelijke bijdragen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 – twee stimuleringsbudgetten beschikbaar die coaching en extra budget voor cultuureducatie mogelijk maken. 
  • Door uitvoering te geven aan het project De Cultuurbus in opdracht van Provincie Zeeland.
  • Door alert te zijn op kansen voor Zeeland die landelijke regelingen, Zeeuwse initiatieven enzvoort bieden.
Zeeuws atelier voor de verwondering, cultuureducatie met kwaliteit

De meerwaarde van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Maak kennis met het programma Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering, waarmee iedereen die zich inzet voor leerlingen zich (verder) kan ontwikkelen tot een professional in cultuureducatie. 

Op de volgende pagina schetsen we de mogelijkheden van het vierjarige programma, dat in co-creatie met het onderwijs en het culturele veld tot stand is gekomen.

Lees verder

Stadhuismuseum Zierikzee

65% van het Zeeuwse primair onderwijs is vertrouwd met Cultuureducatie met Kwaliteit

cultuurkwadraat_zeeuws_kennisplatform_voor_cultuureducatie_13

Cultuureducatie met Kwaliteit

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waarom de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het leven is geroepen. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21ste eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Cultuurkwadraat biedt scholen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit begeleiding bij het doorlopen van het programma De Cultuur Loper en/of advies bij het eigen traject dat de school start.

Meer informatie over advies en begeleiding

Cultuurkwadraat, Kinderkunstweek

Wil jij cultuuronderwijs een boost geven?

CmK 2021-2024

Na bijna acht jaar Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) werken inmiddels 121 Zeeuwse schoollocaties met CmK aan het verbeteren van hun cultuuronderwijs. Dat is 65% van het primair onderwijs, zelfs 10% meer dan landelijk. Dit smaakt naar meer en daarom is Cultuurkwadraat door Provincie Zeeland gevraagd ook voor de derde periode CmK (2021-2024) een plan en subsidieaanvraag voor te bereiden. Cultuurkwadraat, KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Samen met onderwijs en culturele veld wordt van 1 juni tot 1 november 2020 een plan ontwikkeld waarmee alle scholen in Zeeland in de jaren 2021-2024 een boost kunnen geven aan hun cultuuronderwijs. Wil je mee ontwikkelen? Meld je dan aan via info@cultuurkwadraat.nl. We voeren tot 15 september verkennende gesprekken.

Meer informatie CmK 2021-2024

beeld_lkca_cultuurkwadraat

Wat vind jij goede cultuureducatie? Kwaliteit is keuzes maken. Welke keuze je ook maakt, het is cruciaal om hier bewust mee om te gaan. Op keuzes, en onderliggende criteria en waarden kun je reflecteren en met elkaar in gesprek gaan. Reflectie en dialoog zijn belangrijk, op uitvoerend én bestuurlijk niveau - LKCA

dcl_logo, cultuurkwadraat

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Zeeuwse basisscholen die  willen starten met De Cultuur Loper komen eenmalig in aanmerkering voor het Stimuleringsbudget DCL. Per school is een bijdrage van €3000 beschikbaar. 

Meer informatie over De Cultuur Loper

Cultuurkwadraat beoordeeld

Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs

Scholen die verdieping willen geven aan hun cultuuronderwijs komen in aanmerking voor het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs. Met deze stimulans – bestaande uit geld en advies – spelen wij in op de individuele behoefte van scholen. De regeling biedt hen ruimte om vanuit verschillende invalshoeken een vraag te formuleren en/of een gerichte ontwikkeling op gang te brengen.

Meer informatie over Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs

cultuurkwadraat_zeeuws_kennisplatform_voor_cultuureducatie

Cultuurkwadraat ondersteunt het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie.

Budgetten voor cultuureducatie

Cultuurkwadraat investeert in scholen die verdieping willen geven aan hun cultuuronderwijs. We hebben twee regelingen: Stimuleringsbudget De Cultuur Loper en het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Meer weten over hoe in Zeeland wordt gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit? Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van scholing en coaching? Of wil je een uitleg over de budgetten voor cultuureducatie? We vertellen je er graag meer over!

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.