Alles over jouw aanvraag

Binnen de regeling Samen in Zee is geld beschikbaar (van 5.000 tot 35.000 euro) voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. In totaal is er 250.000 euro beschikbaar.

Kies één of meer van de volgende onderwerpen

 • Hoe kun je op creatieve wijze nieuw, ander of meer publiek bereiken

Een zzp’er die schilderworkshops geeft aan het primair onderwijs ontwikkelt workshops voor ouderen. Daarbij gaat de zzp’er een samenwerking aan met een instelling voor ouderenzorg.

 • Hoe versterk je duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele sector?

Een museum gaat een langdurige samenwerking aan met een instelling voor gehandicaptenzorg. Samen ontwikkelen ze hiervoor aanbod en zorgen ze voor goede bereikbaarheid en routes in het museum.

 • Hoe schep je goede randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk voor nieuwe cultuurprofessionals?

Het mbo gaat een samenwerkingsverband aan met een groep kunstenaars om samen een vooropleiding in de kunst- en cultuursector te ontwikkelen.

 • Welke nieuwe mogelijkheden zijn er om vrijwilligers betrokken te houden en te werven?

Een aantal muziekverenigingen gaan hun vrijwilligers professionaliseren op het gebied van social media. Hiervoor gaat de vereniging een samenwerking aan met een trainingsbureau.

 • Ook onderzoek naar een of meer van bovenstaande onderwerpen kan in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage.
funding

Hoe dien ik een aanvraag in?

 

Aanvraagperiode

In de periode van 2 april tot en met 21 mei 2024 kan subsidie worden aangevraagd.

De subsidie kan aangevraagd worden via het  subsidieloket van de Provincie Zeeland. Bekijk via de volgende link het officiële besluit van GS over Samen in Zee: regeling Samen in Zee

Om de aanvraag in te dienen in de digitale omgeving heb je eHerkenning -niveau 3 nodig.

Documenten

Vanaf 2023 kan de subsidieaanvraag volledig digitaal ingediend worden bij het subsidieloket van de Provincie Zeeland. Hiervoor is inloggen met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft jouw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie lees je hier: eHerkenning aanvragen. 

!Let op het aanvragen van eHerkenning kan enkele dagen duren. Daarna kun je pas een subsidieaanvraag indienen!

Het aanvraagformulier met daarin de basisinformatie worden ingevuld in de digitale omgeving.

Daarbij moet je de volgende bijlagen toevoegen:

 • het projectplan (maximaal 8 A4's exclusief afbeeldingen. Let op: er wordt op de maximale lengte van het document getoetst.) Besteed in je projectplan ook aandacht aan hoe je omgaat met de drie culturele codes: de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur. Wil je er meer over weten? Bekijk dit filmpje.
 • een sluitende begroting (klik hier voor een voorbeeldbegroting)
 • de samenwerkingsovereenkomst, ondertekend door alle samenwerkingspartners. Van alle partners in het project staat het aandeel helder omschreven.(klik hier voor een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst)

Het is mogelijk dat de Provincie Zeeland je ook om een ondertekende verklaring de-minimissteun vraagt.

De adviescommissie stelt het zeer op prijs als je naast de verplichte documenten hierboven, je subsidieaanvraag met andere media aanvult. Een filmpje, foto's, een podcast? Dat is aan jou! 

Procedure

Na ontvangst van je aanvraag wordt gecontroleerd of deze volledig is. Het subsidieloket van de Provincie Zeeland voert deze technische check uit. Als er documenten ontbreken, wordt je aanvraag helaas niet in behandeling genomen.

De adviescommissie beoordeelt de aanvraag op inhoudelijk niveau. Door middel van een puntentelling worden de aanvragen gerangschikt. Dit vormt het advies aan Provincie Zeeland, waarna wordt besloten of je aanvraag wordt gehonoreerd. Het advies wordt in september 2024 openbaar gemaakt.

Waar moet je als aanvrager rekening mee houden?

 • Je kunt voor je project tussen 5.000 en 35.000 euro aanvragen
 • Je project is in handen van minimaal twee partijen. Jij, als aanvrager, bent gevestigd in Zeeland en werkzaam in de culturele sector
 • De penvoerder is gevestigd in één van de volgende 10 gemeenten: Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Veere of Vlissingen.

 • De uitvoering van het project dient in ieder geval plaats te vinden in één van de volgende 10 gemeenten: Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Veere of Vlissingen.

 • Je project start binnen 6 maanden na de openstellingsperiode en is uiterlijk 31 december 2025 afgerond

 • Je vraagt subsidie aan voor maximaal 70% van de kosten. Minimaal 30% van de kosten wordt door jou als aanvrager bekostigd. Denk daarbij aan:
  • Verwachte inkomsten uit het project
  • Bijdragen partners in het project (dit moet overeenkomen met wat hierover in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen)
  • Fondsen (geef duidelijk aan of de bijdrage alleen is aangevraagd, of al is toegezegd)
  • Ontvang je budgetsubsidie van de Provincie Zeeland of van een van de Zeeuwse gemeenten, dan mag deze niet (direct of indirect, dus via uren) worden meegenomen als baten
  • Bijdragen andere organisaties/bedrijfsleven
  • Eigen middelen, bijvoorbeeld cash of loonkosten. Let op: loonkosten waar subsidie van de Zeeuwse overheden tegenover staan, mogen niet worden ingebracht
 • Je geeft aan kennis te hebben genomen van de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur en geeft aan in hoeverre je in staat bent die te onderschrijven. 
 • Je project ontvangt geen subsidie voor kosten waarvoor de Provincie Zeeland of een van de Zeeuwse gemeenten al subsidie verstrekt

FAQ

Ja, allereerst wordt verwezen naar artikel 23.1 van dat subsidiebesluit (Begripsbepalingen) waarin wordt aangegeven dat met culturele instelling wordt bedoeld: “instelling met rechtspersoonlijkheid die blijkens haar statuten het uitvoeren van culturele activiteiten tot doel heeft óf een zelfstandige die beroepsmatig werkzaam is in de culturele sector”. Een zelfstandige cultuurprofessional kán dus penvoerder zijn bij deze regeling. 

In de samenwerkingsovereenkomst staan de  afspraken over de nadere invulling van de samenwerking tussen de deelnemers aan het samenwerkingsverband (m.b.t. het project waar subsidie voor wordt aangevraagd). De vorm van de samenwerkingsovereenkomst, die bij de subsidieaanvraag moet worden overlegd (zie artikel 23.8 onder c. van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013), staat vrij. Wel wordt er verwacht dat de volgende punten in ieder geval aan bod komen in de overeenkomst: 

de gegevens van de deelnemers/instellingen 

een omschrijving van de samenwerking 

het doel van de samenwerking 

de duur van de samenwerking 

de bijdrage van elke partij aan de samenwerking 

afspraken over het penvoerderschap inzake de subsidieaanvraag  

financiële afspraken  

afspraken over wijziging van de samenwerkingsovereenkomst 

eventuele voorwaarden voor samenwerking 

Dit is in eerste instantie wat meer op culturele organisaties gericht en minder op zelfstandige cultuurprofessionals. Maar ook zij kunnen er blijk van geven of deze codes worden al dan niet worden meegenomen bij het project / de activiteit waarvoor wordt aangevraagd. Het is nu vooral een traject van bewustwording, nog geen verplichting. 

Grotendeels wel. Aandachtspunten:

-          De penvoerder is gevestigd in één van de volgende 10 gemeenten: Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Veere of Vlissingen.

-          De uitvoering van het project dient in ieder geval plaats te vinden in één van de volgende 10 gemeenten: Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Veere of Vlissingen.

-          Je kunt voor je project tussen 5.000 en 35.000 euro aanvragen

Ja dat kan, maar de aanvraag mag niet worden ‘geknipt en geplakt‘ vanuit de vorige aanvraag. Ofwel: geef aan wat er vernieuwend of versterkend is t.o.v. de vorige aanvraag. Welke ervaring bij uitvoering van de activiteit / het project vanuit de vorige tender neem je mee in deze aanvraag? Bij de aanvraag moet de vorige activiteit / het project zijn uitgevoerd. Er mag dus geen overlap zijn met de subsidieperiode uit de vorige tender (zie hiervoor je beschikking van de Provincie Zeeland).

De subsidieaanvraag wordt toegewezen aan een van de commissieleden, dat is de eerste beoordelaar. Daarna wordt alle documentatie door de tweede beoordelaar doorgenomen. In de commissievergadering wordt de aanvraag besproken. Vervolgens wordt er eenduidig een oordeel geveld over het de subsidieaanvraag voor het Samen in Zee-project.

Je kunt je aanvraag online indienen tot 23.59 uur op dinsdag 21 mei 2024.

De subsidieaanvraag kan worden ingediend via het subsidieloket van de Provincie Zeeland. Om de aanvraag in te dienen in de digitale omgeving heb je eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Let op!

!Let op het aanvragen van eHerkenning kan enkele dagen duren. Daarna kun je pas een subsidieaanvraag indienen

Contact

Wil je meer weten over Samen in Zee of advies inwinnen over je subsidieaanvraag? Neem contact op!

Contactgegevens Samen in Zee 

Anne-Marijn Burgers
sameninzee@cultuurkwadraat.nl

06 42 34 64 25 (vanaf 3 april)

bereikbaar: maandag en woensdag (dinsdag en donderdag op afspraak)

Je kunt contact opnemen om een belafspraak in te plannen met de adviseur van Cultuurkwadraat, om jouw vraagstuk in kaart te brengen zodat we je zo goed mogelijk kunnen begeleiden.