Alles over jouw aanvraag

Als je een subsidieaanvraag indient voor Samen in Zee, moet die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kies één of meer van de volgende onderwerpen

 • Hoe kun je op creatieve wijze nieuw, ander of meer publiek bereiken? 

Een zzp’er die schilderworkshops geeft aan het primair onderwijs ontwikkelt workshops voor ouderen. Daarbij gaat de zzp’er een samenwerking aan met een instelling voor ouderenzorg.

 • Kun je een nieuwe verdienmodel ontwikkelen en uitproberen? 

Een viooldocent gaat instructiefilmpjes en online lessen maken die tegen betaling te downloaden of te streamen zijn. Daarvoor gaat ze een samenwerkingsverband aan met een websitebouwer.

 • Hoe versterk je duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele sector?

Een museum gaat een langdurige samenwerking aan met een instelling voor gehandicaptenzorg. Samen ontwikkelen ze hiervoor aanbod en zorgen ze voor goede bereikbaarheid en routes in het museum.

 • Hoe schep je goede randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk voor nieuwe cultuurprofessionals

Het mbo gaat een samenwerkingsverband aan met een groep kunstenaars om samen een vooropleiding in de kunst- en cultuursector te ontwikkelen.

 • Welke nieuwe mogelijkheden zijn er om vrijwilligers betrokken te houden en te werven?

Een aantal muziekverenigingen gaan hun vrijwilligers professionaliseren op het gebied van social media. Hiervoor gaat de vereniging een samenwerking aan met een trainingsbureau.

Je kunt ook een aanvraag indienen voor een project waarbij je onderzoek doet naar één of meerdere van bovenstaande projectthema’s.

palet

Wil je een projectvoorstel indienen? In het voorjaar van 2022 wordt een nieuwe tender opengesteld. De exacte data worden op deze pagina gepubliceerd. Dan kun je je subsidieaanvraag weer indienen via het subsidieloket van de Provincie Zeeland.

De subsidieaanvraag kan ingediend worden door het aanvraagformulier in te vullen en te sturen aan Provincie Zeeland. Daarbij moet je de volgende bijlagen toevoegen:

 • het projectplan (maximaal 8 A4's exclusief afbeeldingen)
 • de begroting
 • de samenwerkingsovereenkomst

Het is mogelijk dat de Provincie Zeeland je ook om een ondertekende verklaring de-minimissteun vraagt.

Na ontvangst van je aanvraag wordt gecontroleerd of deze volledig is. Ontbreken er documenten? Dan meldt het subsidieloket dit, mits je vroegtijdig je aanvraag indient. Dan heb je de tijd om aanvullende documenten aan te leveren. Lever je ná die tijd je aanvraag in, dan krijg je géén terugkoppeling van het subsidieloket meer, maar gaat je subsidieaanvraag meteen door naar de adviescommissie. Als dan blijkt dat je aanvraag niet volledig is, wordt deze helaas afgewezen.

De adviescommissie beoordeelt de aanvraag op inhoudelijk niveau. Door middel van een puntentelling worden de aanvragen gerangschikt. Dit vormt het advies aan Provincie Zeeland, waarna wordt besloten of je aanvraag wordt gehonoreerd.

Waar moet je als aanvrager rekening mee houden?

Waar moet je als aanvrager rekening mee houden?

 • Je kunt voor je project tussen 5.000 en 50.000 euro aanvragen
 • Je project is in handen van minimaal twee partijen. Jij, als aanvrager, bent gevestigd in Zeeland en werkzaam in de culturele sector
 • Je project start binnen 6 maanden na de openstellingsperiode en is uiterlijk 1 juni 2023 afgerond

 • Je vraagt subsidie aan voor maximaal 70% van de kosten. Minimaal 30% van de kosten wordt door jou als aanvrager bekostigd. Denk daarbij aan:
  • Verwachte inkomsten uit het project
  • Bijdragen partners in het project
  • Fondsen
  • Bijdragen andere overheden
  • Bijdragen andere organisaties/bedrijfsleven
  • Eigen middelen (bijvoorbeeld cash of loonkosten)
 • Je onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur
 • Je project ontvangt geen subsidie voor kosten waarvoor gedeputeerde staten of een ander bestuursorgaan al subsidie verstrekt

FAQ

Ja, allereerst wordt verwezen naar artikel 23.1 van dat subsidiebesluit (Begripsbepalingen) waarin wordt aangegeven dat met culturele instelling wordt bedoeld: “instelling met rechtspersoonlijkheid die blijkens haar statuten het uitvoeren van culturele activiteiten tot doel heeft óf een zelfstandige die beroepsmatig werkzaam is in de culturele sector”. Een zelfstandige cultuurprofessional kán dus penvoerder zijn bij deze regeling. 

In de samenwerkingsovereenkomst staan de  afspraken over de nadere invulling van de samenwerking tussen de deelnemers aan het samenwerkingsverband (m.b.t. het project waar subsidie voor wordt aangevraagd). De vorm van de samenwerkingsovereenkomst, die bij de subsidieaanvraag moet worden overlegd (zie artikel 23.8 onder c. van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013), staat vrij. Wel wordt er verwacht dat de volgende punten in ieder geval aan bod komen in de overeenkomst: 

de gegevens van de deelnemers/instellingen 

een omschrijving van de samenwerking 

het doel van de samenwerking 

de duur van de samenwerking 

de bijdrage van elke partij aan de samenwerking 

afspraken over het penvoerderschap inzake de subsidieaanvraag  

financiële afspraken  

afspraken over wijziging van de samenwerkingsovereenkomst 

eventuele voorwaarden voor samenwerking 

Dit is in eerste instantie wat meer op culturele organisaties gericht en minder op zelfstandige cultuurprofessionals. Maar ook zij kunnen er blijk van geven of deze codes worden al dan niet worden meegenomen bij het project / de activiteit waarvoor wordt aangevraagd. Het is nu vooral een traject van bewustwording, nog geen verplichting. 

De verwachting is dat in in het voorjaar van 2022 de tweede tender wordt opengesteld. PZ en Cultuurkwadraat zullen het culturele veld in Zeeland hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

Contact

Wil je meer weten over Samen in Zee of advies inwinnen over je subsidieaanvraag? Neem contact op!

Leo Adriaanse

 • 06 51 99 08 82

Tessa Sonnemans

 • 06 10 54 42 99